D kategória

 Tanfolyami tájékoztató-vállalási feltételek
„D” KATEGORIA
      elmélet:28 óra  gyakorlat:30 óra  
COMFORT-TIME 2006 KFT.
2220 Vecsés,Szondi u 76/A.
Cgj.:13-09-108236
Tel.:30-9502-4702.
D/Dk/krt-07                                                     KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK                                         20 óra -elmélet
                                                                         Kresz: 8 óra, szerk: 8 óra, j.vez. 4 óra
D/Dbü/krt-07                                                   BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS  ÜZEMELTETÉS            8 óra -elmélet-gyakorlat
D/Dgy/krt-07                                                   JÁRMŰKEZELÉSI GYAKORLAT                                   6 óra rutin gyakorlat
D/Dgy/krt-07                                                   JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLAT                                      24 óra forgalom gyakorlat
A tanfolyam célja: az autóbuszokkal biztonságosan és szabálykövetően közlekedni tudó, szakmailag jól felkészült vezetők képzése.
Jelentkezés módja:Interneten,telefonon vagy személyesen történt megkereséskor átadunk/küldünk Önnek tájékoztatót,jelentkezési lapot és a tervezett órarendet. Ezután már elég,ha az oktatás első napján a jelentkezés feltételeként leírt nyomtatványokat hozza magával.
Képzésre jelentkezés feltétele:
-betöltött 21. életév (½  évvel előtte a tanfolyamot elkezdheti,negyed évvel előtte elméleti vizsgát tehet)
-II. csoportú orvosi alkalmassági (háziorvostól)
-a közoktatásról szóló törvény szerint alapfokú iskolai végzettség-eredeti bizonyítvány (a külföldi bizonyítványok,oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség-eredeti bizonyítvány és annak hitelesített fordítása)-vizsgaigazolás átvételekor be kell mutatni a Hatóságnál
-kitöltött jel. lap+elméleti tanf. díj és vizsgadíj befizetése
                                                                                  „D” kategória                                                „SZÜ”, „BÜ” felmentett
Érvényben lévő tandíj:
elméleti tandíj:                                                          29.000,- Ft / fő                                                               19.000,- Ft/fő
gyakorlati alaptandíj:                                                135.000,- Ft / 30 óra (min 348 km)                              135.000,- Ft/fő
vizsgadíj:                                                                   31.000,- Ft / (az érvényben lévő díjrendelet szerint)     26.600,- Ft/fő


Összesen:                                                                 195.000,- Ft/fő                                                               180.600,-Ft/fő
Elsősegélynyújtó tanfolyam 10.000,- Ft,+ vizsgadíj (Vöröskereszt felé kell befizetni): 6.500,-Ft
Pótóradíjak:elmélet:500 Ft/ óra            gyakorlat:4.500,- Ft/ óra
Részletfizetés:
I. részlet: elméleti tanfolyam+vizsgadíj (tanfolyam kezdetekor,de elméleti vizsga előtt max. 1 héttel)
II.-V. Részlet:gyakorlati tandíj(gyakorlati oktatás ideje alatt akár részletekben is,az oktatóval egyeztetve)
A képzési díj tartalmazza az elméleti és szakmai /gyakorlati/ oktatás díját az alábbiakban meghatározott óraszám erejéig,a gyakorlati oktatáshoz szükséges gépjárművek használatát és az alapvizsga díját.
Hiányzás az elméleti órákon a teljes óraszám 10% -ig (3óra)  megengedett. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára-azon témakörből,melyeken a tanuló nem vett részt-pótfoglalkozáson / pótórán kell részt vennie (pótóra díja:500,- Ft /óra).
 A tandíj/vizsgadíj/ pótóradíj/pótvizsgadíj befizethető az ügyfélszolgálati irodában készpénzben.
Az elméleti képzés időbeosztása:mellékelt órarend alapján
Iskolánkban lehetőség van az eduKRESZ e-learningos online hatósági tanfolyam elvégzésére is.
Gyakorlat (előre egyeztetve az időpontok a szakoktatóval):
Rutin-járműkezelés:                             napi 2 óra
Forgalom:                                             napi 2-4 óra (2 óra után min. 1 óra szünettel)
Legkésőbb az első alkalommal-ha addig még nem adta fel-feltétlen hozza magával a kitöltött jelentkezési lapját és az egyéb mellékleteket.
A leadott anyagokról hiánylistát készítünk,melyben jelezzük a határidőt a pótlásra,illetve tájékoztatjuk az elméleti vizsga időpontjáról ,helyszínéről.
Kérjük,hogy a jelenléti ívet minden alkalommal írja alá.
Az elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni,és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni,ellenkező esetben újabb tanfolyamot kell elvégezni.
Az elméleti vizsga számítógépes elméleti vizsga lehet.
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján írásbeli,vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő,értő (a továbbiakban:magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár ,amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó bármely hivatalos nyelven,tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító -és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. A magyar nyelvet nem beszélő személynek vizsgára jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról,hogy milyen nyelven kíván vizsgázni,és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni.
b) az egészségi állapotából következően-a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakvéleménnyel igazoltan-szövegértési vagy szövegolvasási nehézségekkel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be,minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
Cégünk rutinpályája Csepelen a II. Rákóczi F. út alatt található, mely rendelkezik a szabályzat által előírt felszerelésekkel:
-oszlopok, bóják, láncok
-emelkedő
-gyorsító pálya
-buszöböl
-szlalompálya
-kapubejáró
-ferde parkoló
-váróhelyiségek
-oktatói pihenő
-kommunális helyiségek
Kategóriás képzés esetén sikeres elméleti hatósági vizsga után kezdhető meg a gyakorlati képzés, ez után következik a gyakorlati rutin  és a szóbeli „BÜ”  hatósági vizsga.
Megfelelő, a szabályzatokban,rendeletben előírt szakmai végzettséggel,tapasztalattal rendelkező oktatóink magán tulajdonában lévő gépjárművekkel képzik a hallgatókat.
A hallgató 6 óra rutin oktatás  után rutinvizsgát majd 23 óra forgalmi /17 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra hegyvidéki vezetés/ és min. 348 km levezetése után teheti le v izsgáit, s ha ez sikeres a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztályán (2310, Szigetszentmiklós,Csepeli út 180/6 HRSZ) ,kell bemutatnia legmagasabb iskolai bizonyítványát, esetlegesen a vöröskeresztes igazolványát majd utána az ország területén bármelyik okmányirodában elkészíttetheti a vezetői engedélyét.
A képző kötelezi magát-sikertelen vizsga esetén-a pótvizsga megszervezésére és lebonyolítására,azonban a pótvizsgadíjak a részt vevőt terhelik. Amennyiben a képzésben résztvevő igényli elméleti és gyakorlati pótórát biztosítunk részére,előre egyeztetve az oktatóval,a fentiekben leírt pótdíjakkal.
Pótvizsgadíj:
elmélet:               4.600,- Ft
rutin:                   3.500,- Ft
„BÜ”:                 4.400,- Ft
forgalom:          18.500,- Ft +1 pótóra
Pótvizsgadíj befizethető az irodában. Pótvizsgára csak a pótvizsgadíj befizetése után jelentjük le a hallgatót.
A képzésben részt vevőnek minden vizsgán igazolni kell a személyazonosságát (érvényes fényképes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel,csak 14 éves korig fogadható el a diákigazolvány).Vinnie kell magával a már meglévő vezetői engedélyt,továbbá a vezetői engedélyben még nem szereplő kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást is. Az első elméleti vizsgára magával kell vinnie a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonytványát. Szembenéző fényképet (arcképet)
nem tartalmazó,vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban meg kell jelennie.
Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg,legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.
A vizsgák helyét és időpontját a közlekedési hatóság jelöli ki.
Ha esetleg a hallgató öt sikertelen forgalmi vizsgát tesz,rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton  (PÁV) kell részt vennie.
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a „közlekedési elsősegélynyújtó vizsga” igazolvány és legmagasabb iskolai végzettség (eredeti bizonyítvány) bemutatása. Aki már vezetői igazolványt vagy vezetői engedélyt szerzett vagy kategóriabővítése volt 1984.jan.01. után,az elsősegélynyújtó vizsga alól felmentést kap. Aki 1984.jan.01. Előtti vezetői igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel rendelkezik,vagy még nem rendelkezik vezetői engedéllyel,annak a Magyar Vöröskeresztnél kell bejelentkezni vizsgára. E vizsga alól felmentést kaphat az is,aki ennek megfelelő végzettséggel rendelkezik és ezt bemutatja. melléklet:szakmák listája,mely alapján felmérést kaphat.
Az esetlegesen a képző tevékenységnek megtiltásával,megszűnésével,… stb. összefüggésben a képzésben részt vevőt kár éri,a képző vállalja,hogy kártérítésben részesíti vagy lehetőséget keres a  képzésben részt vevő további oktatásásra.
A képzésben részt vevő tudomásul veszi,hogy a részéről befizetendő képzési díj meg nem fizetése esetén a képző cég a képzést  félbeszakítja a díj megfizetéséig.
A mozgáskorlátozott,vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól -kérésére-az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött megállapodás szerint működik közre.
A képzésben részt vevő kötelezi magát arra,hogy:
-Minden órán aláírásával hitelesíti a jelenléti ívet,gyakorlati oktatásnál minden óra elején és végén a vezetési kartont.
-Képességének megfelelően tanulmányi feladatait teljesíti,a képző házirendjét és egyéb előírásait /baleset és tűzvédelmi utasítás/ betartja.
Az oktatási napokon szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt  vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére képtelen állapotban nem jelenik meg.
-A képzésben részt vevő  késéssel az órákat nem zavarhatja.
Ha a tanuló vezetésre képtelen állapotban jelenik meg az oktatáson, akkor a pótórákat neki kell megfizetnie.
Amennyiben a tanfolyam részt vevő a képzés ideje alatt úgy dönt,hogy másik képző intézményhez szeretne kerülni,ahhoz un. „Képzési igazolást” töltünk ki 3 példányban,melyben leigazoljuk az eddig teljesített oktatást. A befizetett,de fel nem használt tandíjat,vizsgadíjat visszautaljuk lakcímére. Ezután a „képzési igazolás” 2 példányát a hallgatónak a választott képző szervnél le kell adni,1 pld. marad a képző szervnél.
A képzésben részt vevő jelentkezésével hozzájárul,hogy adatait  a képző a statisztikai nyilvántartáshoz,adatszolgáltatáshoz felhasználja.
Tájékoztatjuk,hogy kezdő vezetői engedélynek számít a  nemzetközi vezetői engedély az első alkalommal történő megszerzésének napjától számított kettő évig. Amennyiben valaki „friss jogosítványos”,akkor „motoros” esetén utas nem szállítható,valamint „B”,”C”,”D”, kategóri esetén pótkocsi nem vontatható.
Kezdő vezetői engedéllyel csak a 18. életév betöltése után szabad külföldön vezetni.
Az a „D” kategóriás hallgató, aki  vezetői engedélyét 24. életéve előtt szerezte meg, csak belföldön, Magyarország területén belül vezethet mindaddig, amíg be nem tölti a 24. életévét.
Bizonyítvány hitelesített fordítása:
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.,1062 Budapest,Bajza u. 52.
Postacím:1394 Budapest,Pf.:359,Telefon:+36-1-428-9600,Telefax:+36-1-428-9611
Cégünk
-Vizsga Sikerességi Mutatója (VSM)  2017.II. negyedév elmélet: –
-Vizsga Sikerességi Mutatója (VSM)  2017.II. negyedév forgalom: –
-Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)      2017.II.negyedév  gyakorlat –
-Átlagos Képzési  Költség (KK)          2017.II.negyedév –
Kérjük bármilyen kérdés van forduljon Kollégánkhoz bizalommal!(telefon,e-mail,személyesen)
Tájékoztatjuk,hogy estleges szóbeli panaszával fordulhat iskolavezetőnkhöz,képzési vezetőnkhöz,ügyvezető  igazgatónkhoz,amennyiben szeretné ezt írásban is megteheti,ügyfélszolgálati irodánk dolgozója mindenben szívesen eligazítja Önt.
Ügyfélszolgálat helye:1182 Budapest,Üllői út 631.
                            tel.:    06 (1)9 20-1627         vagy 06  306/950-2470
                            e-mail:comfortautosiskola@gmail.com
Ügyfélfogadás: Kedd: 14:00-18:00
                        Csütörtök: 09:00 – 18:00
                        elérhetőség:06 30/950-2470
Oktatási hely:1182 Budapest,Üllői út 631.
Ellenőrző hatóság:Pest Megyei Kormányhivatal 

                             Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

                             Bp. XIV. Komócsy u.17-19.,Tel.: 06 (1) 460-2214

 A képzés időtartama:    58 óra (elmélet:28 óra,gyakorlat.30 óra)
Az oktatás helye:          1182 Budapest,(XVII. ) Üllői út 631.
        Tanfolyam tantárgyai                                 Óraszámai                                      Előadói
Járművezetés elmélete + kresz                               8                                       Szentpéteri Jánosné
Biztonsági ell. És üzemeltetés                                16                                      Szentpéteri Jánosné
Szerkezet                                                               4                                      Szentpéteri Jánosné
                                                                                        Órarend
   Dátum                             Időpont                           Tantárgy                        Óraszám                           Helyszín
Elméleti vizsga tervezett időpontja:……………………………………………….
Vizsgán pontosan jelenjen meg és feltétlen vigye magával:
-érvényes személyi igazolványát,és ha van érvényes vezetői engedélyét
                                                     Sikeres vizsgákat kívánunk!!! 🙂
Comfort-Time 2006 Kft